KUMPULAN TEMBANG MACAPAT

TEMBANG MACAPAT

 1. A.    PANGKUR
 1. Kanjeng sunan kali jaga

Ingkang ngripta kang dandhang gula yekti

Sunan gunung jati pocung

Njeng sunan bonang durma

Maskumambang yeku sunan maja agung

Tembang mijil ingkang ngripta

Sunan geseng asmane ki

 1. Sunan giri smarandana

Datan kantun sunan pajang kinanthi

Sunan murya padha pangkur

Dene sinom kang ngripta

Datan sanes njeng suna giri rumuhun

Megatruh iku kang yasa

Nenggih kanjeng sunan giri

 1. Sekar pangkur kangwinarna

Lelabuhan kang kanggo wongaurip

Ala lan becik puniku

Prayoga kawruh ana

Adat waton puniku dipun kadulu

Miwah ingkang tata krama

Den kaesthi siyang ratri

 1. Deduga lawan prayoga

Myang swatara riringa aywa lali

Iku parabot satuhu

Tan kena tininggalan

Tangi lungguh angadeg tuwin lumaku

Ngucap meneng anendra

Duga-duga nora kari

 1. muwah ing sabarang karya

ingprakara gedhe kalawan cilik

papat iku datan kantun

kanggo sadina-dina

 

 

 

 

lan ing wengi nagara miwah ing dhusun

kabeh kang padha ambegan

papat iku nora lali

 1. Kalamun ana manungsa

Anyinggahi dugi lawan prayogi

Iku watege tan patut

Amor lawan wong kathah

Wong deg sura daludur tan wruh ing edur

Aja sira pedhak-pedhak

Ora wurung meniwasi

 1. Mapan wataking manungsa

Pan ketemu ing laku lawan linggih

Solah muna-muninipun

Pan dadya panengeran

Kang ngapinter kang bodho miwah kang luhur

Kang asor lan kang mlarat

Tanapi manungsa sugih

 1. Heh padha mongsapa dhaa

Damarwulan tangya sun enteni

Iki uru bisma prabu

Wong sekti mondra guna

Kalok ingrat pilih tandhing ing prang pupuh

Sura mrata jaya mrata

Tau tate angentasi

 1. Surya candra lan kartika

Jurang harga myang wening jalanidhi

Yekti mawa pasang surut

Ywa maneh tamung sira

Yen kalisa owah gingsir ing tumuwuh

Ratri rina sore beda

Baya tan susah pinikir

 1. Jirak pindha munggwing wana

Sayeng kaga we rekta kang muroni

Sinambi kalane nganggur

Wastra tumrap mustaka

 

 

 

 

 

Pangikete wangsalan kang sekar pangkur

Baon sabin ing nawala

Kinarya langen pribadi

 

 1. B.     POCUNG
 1. Jrotyas wuyung nulat sekar gandanya rum

Angrerujit nala

Lina lutan bangkit lalis

Tulus lalu lila lamun pinetika

 1. Iya mathuk bakal ya tansah kepethuk

Tinemune nyata

Yekti marga isi-isi

Wite dhuwur angel tumi-tumiyungna

 1. Yen satuhu arum njawi lebetipun

Tan nganggo pulasan

Mongka sudarsana yekti

Aweh mulya ngambar gandane kusuma

 1. Bapak pocung cangkemmu marep mandhuwur

Saba mu ing sendhang

Pencokanmu lambung kering

Prapteng wisma si pocung mutah guwaya

 1. Angkara gung neng angga agung gumulung

Gegolonganira

Tri loka kere kongsi

Yen den umbar ambabar dadi rubeda

 1. Pangajabku duwe gegayuhan luhur

Mandhegani bangsa

Mbrastha kemiskinan yekti

Swasembada murah sandang pangan papan

 1. Yen wus iku nagri kita bakal maju

datan ketinggalan

lan bangsa mancanegari

ja kesuwen dadi negara berkembang

 1. Bapak pocung dudu watu dudu gunung

sabamu ing alas

 

 

 

 

ngon ingone sang bupati

prapteng marga si pocung lembehan grana

 1. Bapak pocung amung sirah lawan gembung

Padha dikunjara

Mati sajroning ngaurip

Si pocung dadi dahana

 1. Bapak pocung dudu tampar dudu dadhung

Dawa kaya ula

Penclokanmu kayu garing

Prapteng griya si pocung ngetokne cahya

 1. C.    MIJIL
 1. Duksamana durung ana listrik

Nganggo lampu teplok

Padhang mbulan tur akeh kancane

Tetembangan njoget genti-genti

Majune di gilir

Surak rame gupyuk

 1. Nggaru mluku nganggo kebo sapi

Durung ana traktor

Jam sepuluh teka kirimane

Bapa tani enggala nglereni

Nggone nambut kardi

Nuli mentas wisuh

 1. andhe dhuh biyung wayah apa iki

rembulan wus ngayom

ing gegana ting abyor lintange

titi sonya puspita kasilir

marutaris kengis

sumrik gandanyarum

 1. Padha dipun eling mring pitutur ing ngong

Sira uga satriya arane

Kudu anteng jatmila ing budi

Ruruh sarta wasis

Samubarangipun

 

 

 

 

 1. Dipun nedya prawira ing batin

Nanging aja katon

Sasabana yen durung mangsane

Kakendelan aja wani mingkis

Winika ing batin

Den samar ing semu

 1. Lan dimanteb mring panggawe becik

lawan wekasingong

aja kurang iya panrimane

yen wis tinitah marang Hyang Widhi

ing badan puniki

wis papancenipun

 1. Deda lanne guna lawan sekti

Kudu andhap asor

Wani ngalah dhuwur wekasane

Tumungkulla yen dipundukanni

Ruruh sarwa wasis

Samubarangipun

 1. Jawa tengah dadi lumbung pari

Asil gotong royong

Panca usaha katindakake

Para warga sarta para tani

Sregep nyambut kardi

Mamrih adil makmur

 1. Lanang wadon ora ana kari

Bisane kalakon

Kacukupan kang dadi butuhe

Kanggo srana anggone leladi

Labuh ing nagari

Bekti ing Hyang agung

 1. Poma kaki dipun eling

Ing pitutur ingong

Sira uga satriya arane

Kudu anteng jatmika ing budi

Ruruh sarta waris

 

 

 

 

 

Samubarangipun

 1. D.    KINANTHI
 1. Nalikanira ing dalu

Wong agung mangsah semedi

Sirep kang balawanara

Sadaya wus sami guling

Nadyan ari sudarsana

Wus dangu nggenira guling

 1. Kukusing dupa kumelun

Ngeningken tyas kang apekik

Kawengku sagung jajahan

Nanging saget angikipi

Sang resi kaneka putra

Kang anjog saking wiyati

 1. Kagyat risang kapirangu

Rinangkul kinempi-kempit

Duh sang retnaning bawana

Ya ki tukang walang ati

Ya ki tukang ngenes ing tyas

Ya ki tukang kudu gering

 1. Teka ndadak melu-melu

Kaya budine wong ceplik

Lali yen kalengkangningrat

Ing bawana amurwani

Mustikaning jagad raya

Dhemen lalen sangga runggi

 1. Sun iki ngembani wuwus

Dewa sang Hyang Hodipati

Bathara sukma kawekas

Sira ingkang den paringi

Nenggih maosadi lata

Panguripe wong sabumi

 1. Punapa tamirah ingsun

Prihatin was pagung mijil

Tuhu dahat tanpa karya

 

 

 

 

Sengkang rine mekan Gusti

Gelung rinusak sekarnya

Sumawur gambir melathi

 1. Midering rat angelangut

Lelana njajah negari

Mubeng tepi ning samodra

Sumengka anggraning wukir

Anelasak wana wasa

Tumuruning jurang trebis

 1. Giwanging surya mbok gunung

Teki kang pindho wlingi

Tan gumingsir prapteng pejah

Mung sira kang condhong budi

Peksi reng mangsa kunarpa

Sun dhandhang dadiya krami

 1. Sulung enjang dhuh mbok gunung

Pustaka pinudyeng krami

Ngur matiya raganingwang

Lamun tan bisa karonsih

Ancur kaca dhuh bandara

Kang dadi rasaning ati

 1. Bokor siti dhuh mbok gunung

Agawe cuwaning ati

Cirak arga munggwing wana

Krawitan selehing gendhing

Durung tutug jejagongan

Kasusu tinundhung mulih

 1. E.     SINOM
 1. Nulada laku utama

Tumrape wong tanah jawi

Wonga gung ing ngeksi ganda

Panembahan senapati

Kepati amar sudi

Sudaning hawa lan nepsu

Pinesu tapa brata

 

 

 

 

 

Tanapi ing siyang ratri

Amemangun karya nak tyas ing sasama

 1. Punika serat kawula

Katura sira wong kuning

Sapisan salam pandonga

Kapindo takon pawarti

Jare sirarsa laki

Ingsun mung sewu jumurung

Amung ta wekasi wang

Gelang alit mungging driji

Lamun sida aja lali kalih kula

 1. Bang bang wetan wus rahina

Wungua nggenira guling

Medala lawang butulan

Lawang gedhe den jageni

Wanci punapa iki

Wancine sawung kaluruk

Umyung swarane sat

Mager sari padha tangi

Wus rahina wong bagus enggal wungua

 1. Laksi tane janma tama

Ambeg rereh raras ririh

Tan tinggal duga prayoga

Riri ngatan sah liniling

Lamun micara manis

Netya sumeh semu arum

Tanggap nging nora calak

Kawignyan dineleh wuri

Ngarah arah nut wahyaning kala mangsa

 1. Sun iki dhutaning nata

Prabu kenya majapahit

Kekasih Damar Sasangka

Atma mantune ki patih

Magang anyar awak mami

Lahta bisma praptaningsun

 

 

 

 

 

Ingutus Sang Narpendah

Kinen mocok murdataji

Marmaningsun ingutus ywa mindho karya

 1. Tumraping warga negara

Marang dhasaring negari

Kang winastan pancasila

Aja nganti padha lali

Jalaran iku dadi

Pangiket ingkang satuhu

Mrih manunggaling bangsa

Beda-bedaning agami

Nora perlu padha kanggoregejegan

 1. Nadyan tekan jaman kapan

Jiwane pancasilais

Kanggo nggayuh karukunan

Myang tentreming lahir batin

Sabab ing jaman mangkin

Akeh wong kang wus anyingkur

Tumpraping pancasila

Iku eman-eman yekti

Kang ateges datan ngurmati pejuang

 1. Wewangsalan roning kamal

Pra anom den ngati-ati

Wreksa kang pinetha janma

Golek kawruh kang sajati

Kolik priya upami

Anganggowa reh kang tuhu

Kapika pasren karna

Gegelang munggwing dariji

Aywa tinggal miwah lali pariwarna

 1. Ing marga  tan kacarita

Ing geladhag sampun prapti

Laju lun alun utara

Sami ninggali waringin

Kagunganing narpati

 

 

 

 

 

Dewadaru Jaya daru

Pinacak suji tosan

Ngrembuyung rone ngayomi

Pating klawer salure nyela pang wreksa

 1. Waringin kembar tinilar

Mlaku-mlaku alon sami

Malebet gedhong njenggarang

Sasanawaka nami

Sinangga sakaneki

Cacah patang puluh wolu

Gyane para bupatya

Miwah sagung para mantri

Samya seba tinindhihan wrangkanata

 1. F.     DHANDANGGULA
 1. Kekidungan kang mawa pepeling

Ngelingaken mrih tindak utama

Wong urip iku wajibe

Ngagengna darmanipun

Kanthi rila terusing ati

Sira wajib lenggana

Manungsa puniku

Cinipta datan sampurna

Lan manehe tan bisa urip pribadi

Tansah butuh wong liya

 1. Aja nyawang mring bedaning kulit

Aja nyawang bedaning agama

Iku kanca nira kabeh

Sanadyan drajadipun

Luwih cendhek lawan si reki

Becik den kurmatana

Sesamaning makhluk

Yen iku wus katindhakna

Mesti sira tetep bakal den payungi

Gusti kang Maha Nasa

 

 

 

 

 1. Wardining kang sasmita jinarwi

wruh kukum iku watekira

adoh marang kanisthane

pamicara puniku

wah reseping sagung miyarsi

tatakrama puniku

ngedohaken panyendhu

kagunan iku kinarya

ngupa boga dene kelakuan becik

weh rahayuning angga

 1. Dandhanggula ngresepake ati

Lamun sinom renyah miwah grapyak

Yen pangkur sereng wateke

Gambuh mawa pitutur

Yen prihatin nembanga mijil

Kasmaran smarandana

Maskumambang trenyuh

Galak greget nyekar durma

Yen megatruh gegetunang nglut lan sedhih

Pocung gecul sembrana

 1. Iku kabeh watak tembang yekti

Lamun sira arsa ngripta sekar

Kajaba guru lagune

Ingkang perlu den emut

Saben tembang yekti tan sami

Guru wilanganira

Wus pinathik baku

Lagu winengku ing sastra

Yen wus iku pedhotane kang premati

Pryoga katindhakna

 1. Sinarka arsa murwakani

Masjid demak kang agung bawera

Endah asri suwarnane

Saka sinungging wungu

Kuning gadhing akarya asri

 

 

 

 

 

Plataran gilar-gilar

Asri yen dinulu

Payon katon maya-maya

Anjenggarang kukuh bakuh edi peni

Karya ascaryaning tyas

 1. Mulya yekti pigunane masjid

Tumrap kegiyataning agama

Agama islam mekare

Ngibadah mring Hyang Agung

Gusti Alloh kang maha asih

Papan kinarya dakwah

Nggegulang mring mring ngelmu

Saraking agama islam

Mula wajib masjid iku denpepetri

Tulus trusing wardaya

 1. Sapa wong kang akarya kang masjid

Agung adi luhung kang sanyata

Raden patah asmane

Brawijaya sunu

Ratu agung ing majapait

Miyos saking gwagarba

Putri cempa ayu

Wau ta raden patah

Wiwit timur wineleg sagunging ngelmi

Sarak agama Islam

 1. Sinengkuyung sagunging prawali

Janma tuhu sekti mandra guna

Wali sanga nggih arane

Dhihin Syeh Magrib tuhu

Sunan ngampel kang kaping kalih

Tri sunan bonang ika

Sunan giri catur

Syarifudin sunan drajat

Anglenggahi urutan gangsal sayekti

Iku ta warnanira

 

 

 

 

 

 1. Kaping nenem kanjeng sunan kali

Jaga raden mas Said parabnya

Nenggih kasapta candhake

Yeku jeng sunan kudus

Jakfar sidik syeh magribi duk taksih alit

Astha sunan muriya

Kang uga sinebut

Raden umar said ika

Jangkep sanga sunan gunung jati nenggih

Winastan fatahillah

 1. G.    MEGATRUH
 1. kacarita kyana patih dhendhabahu

pan sarwia teken encis

amenggang gesar wawulung

apindha jakir nagari

yen ka anggul janma menggok

 1. Aywa kliru kang jeneng urip iku

Ya kang gumelar neng bumi

Sing bisa branahan iku

Run tumurun ing salami

Tetuwuhan kewan janma

 1. Kabeh iku mung manungsa kang pinujul

marga duwe lahir batin

jroning urip iku mau

isi ati klawan budi

iku pirantine ewong

 1. Sigra milir sang gethek si nangga bajul

Kawan dasa kang njageni

Ing ngarsamiwah ing pungkur

Tana pi ing kanan kering

Sang gethek lampahnya alon

 1. Dhuh Gusti ku Sri Rama kang hambeg sadu

Patik bra hatur hudani

Kalamun kusumaningrum

Dyah Sinta sinaut wani

 

 

 

 

Dening Ngalengka sang katong

 1. yen woh-wohan enak mentah iku timus

enak mateng iku kweni

manggis enak blibaripun

palem enak mateng ati

salah enak rada bosok

 1. Nora kena sinelak selak pineluk

Mringkang ngadhang adhang sisip

Yen lara anggepi reku

Temah kether maring ngening

Adoh kaelet tan adhoh

 1. Kangwas kitha mangsa kenaa kaliru

Suwanda-suwanda yekti

Sasra bau sasra bau

Yen lagi kinarya silih

Yekti lang sipating loro

 1. Dhuh Dhuh Dewa Bathara ingkang linuhung

Mugi paringa aksami

Mring dasih kang wlas ayun

Kasangsaya gung prihatin

Sru nalangsa jroning batos

 1. Puluh puluh wus begjane awak ingsun

Kudu pisah yayah wibi

Tan langgeng den mong wong sepuh

Baya wus karsaning Widhi

Pinasthi dhewe wak ing ngong

 1. H.    GAMBUH
 1. Sekar gambuh ping catur

Kang cinatur polah kang kalantur

Tanpa tutur katula-tula katali

Kadulu warsa kapatuh

Katutuh pan dadi awon

 1. Lan sembah sungkem ipun

Mring Hyang Sukma elinga sireku

Apan titah sadaya amung sadermi

 

 

 

 

Tan welangsira andhaku

Kabeh kagungan Hyang Manon

 1. Marmane sira sagung

Aneng donya ywa kong si kaugung

Dipun becik mring sasama ning dumadi

Supaya nora kaduwung

Mrih rahayu ning lalakon

 1. Ana wong uwis sepuh

Duwe anak loro tan langkung

Lanang wadon wis diwasa tekeng wanci

Kang watek kosok wangsul

Ngalor ngidul nora cocok

 1. Kang wadon banget wungkul

Wekel sregep samubarang laku

Dasar gemi nastiti sarwa mrantasi

Pagaweyan kasar alus

Kabeh gelem ara mopo

 1. Beda lan kakangipun

Uwis bodhokesete kalangkung

Tur wegahan lumuhan sabarang kardi

Boros ngebreh tanpa petung

Apa-apa ora enjoh

 1. Aja nganti kabanjur

Barang polah ingkang nora jujur

Yen kabanjur sayekti kojur tan becik

Becik ngupayaa iku

Pitutur ingkang sayektos

 1. Yen wong mangkono iku

Nora pantes cedhak mring wong agung

Nora wurung anuntun panggawe juti

Nanging ana pantesipun

Wong mangkono didhedheplok

 1. Pitutur bener iku

Sayektine apantes tiniru

Nadyan metu saking wong sudra pepeki

 

 

 

 

 

Lamun becik tuturipun

Iku pantes sira anggo

 1. Sikidang umbagipun

Ngadelaken kebat lumpatipun

Pan si gajah ngadelaken gung kang inggil

Ula ngadelaken iku

Mandine kalamun nyakot

 1. MASKUMAMBANG
 1. Nadyan silih bapa biyung kaki nini

Sadulur myang sanak

Kalamun muruk tan becik

Nora pantes yen den nuta

 1. Apan kaya mangkono watekan iki

Sanadyan wong tuwa

Yen duwe watek tan becik

Miwah tindak tan prayoga

 1. Aja sira niru tindak kang tan becik

Nadyan ta wong liya

Lamun pamuruke becik

Miwah tindake prayoga

 1. Wong tan manut pitutur wong tuwa ugi

Ha nemu duraka

Ing donya tumekeng akhir

Tan wurung kasurang-surang

 1. Maratani ing anak putu ing wuri

Den padha prayitna

Aja na kang kumawani

Ing bapa tanapi biyang

 1. Dhuh anak mas sira wajib angurmati

Marang yayah rena

Aja pisan kumawani

Anyenyamah gawe susah

 1. Mugi Alloh ingkang maha asih

Tumunten paringa

 

 

 

 

Pepenget kang padha lali

Elinga mring kautaman

 1. Uripira pinter samubarang kardi

Saking ibu rama

Ing batin saking Hyang Widhi

Mulane wajib sinembah

 1. Putri cina gelangsaran melas asih

Mala kelaswara

Pedhangen juren wak mami

Aja andedawa lara

 1. Narimaa yen nuju nampa seserik

Awit sira uga

Lali nggonmu gawe serik

Elinga purbaning sukma

 1. ASMARANDANA
 1. Jomblah wanuh ingkang wadi

Mangkana upami nira

Pamestri kuwajibane

Den wanuh budining priya

Dimen tuk sih tan kendhat

Mbok manawa wuwuh wuwuh

Wikaning tyas marang sira

 1. Jamane nyata wus keksi

Sapa gelem nambut karya

Bakal nampa pituwase

Nging padha eling-elinga

Sosial mring sesama

Nggenya sami golek butuh

Tan mung nggo dhiri priyangga

 1. wus begjane wongkang sugih

samu barang kasembadan

wragad kapetung sepele

kabutuhan wus sumadya

kepara kari aba

 

 

 

 

donya iki pancen makmur

mung emane durung wrata

 1. kang kulina den adhepi

rekasane ngupa boga

repot rumpil abot angel

mula jeneng kasarasan

kang butuh wragad larang

nora kober dipun rembug

kepara den sepelekna

 1. pembangunan jaman iki

ing alam kang wus mardika

      ketara kamakmurane

      yen sinawang sakeplasan

      wrata sanuswantara

      nging yen mlebet njajah dhusun

      pranyata bangkit den makna

 1. dhusun pancen katon asri

samubarang wus rinasa

nuhoni paugerane

tumata tentrem raharja

nanging sanyatanira

apa ora amung palsu

sokur yen pancen wus mulya

 1. Ngungak jaman duk ing uni

Negara kita jinajah saiki kari penake

Bisane kelakon rata

Makmur desa ngadesa

Saranane tetep kudu

Sengkut gumregut makarya

 1. Lumrah tumrap wong ngaurip

Dumunung sadhengah papan

Tan ngrasa cukup butuhe

Ngenteni rejeki tiba

Lamun tanpa makarya

Sengara bisa kepthuk

 

 

 

 

 

Kang mangkono bundhelana

 1. Nginguk pawartos ing jawi

Reregan barang trus mundhak

Aja mung gedhe sambate

Iku wus ingaran lumrah

Sayekti kabeh imbang

Tan ana reregan mudhun

Jangkeping sen isen donya

 1. Negara mardika iki

Tinarbuka kalodhangan

Tumrap kabeh sapa wae

Kang kepengin kecukupan

Bebas nggennya makarya

Waton aywa kongsi ngganggu

Katentremaning bebrayan

 1. DURMA
 1. Ayo kanca gugur gunung bebarengan

Aja ana kang mangkir

Amrih kasembadan

Tujuan pembangunan

Pager apik dalan resik

Latar gumelar

Wisma asri kaeksi

 1. Paman- paman apa wartane ing ndalan

Ing ndalan keh pepati

Mati kena apa

Mati pinendang ligan

Ing jaja terusing gigir

Akari raga

Badan kari gumlinting

 1. Krodha ngunus candrasa Rahwana mangsah

Galak mangkrak angerik

Candra samakilat

Hingayat tan umesat

 

 

 

 

Janthayu miber ngungkuli

Gumreng ngawiyat

Dasamuka nuntuti

 1. Bener luput ala becik lawan begja

Cilaka mapan saking

Ing badan priyangga

Dudu saking wong liya

Pramila den ngati ati

Sakeh dirmaga

Singgah ana den aglis

 1. Matur nembah duk wau kawula tengga

Sedheng kidang munya njrit

Tinarka paduka

Nimbali ing kawula

Dadya kawula tinuding

Nusul paduka

Nanging kawula ajrih

 1. Apa silih pinangan ing mong ta sira

Nulya prapta ning ari

Laksmanawidagda

Pucat kena ing wisa

Martyas sang Rama nulya ngling

Ari laksmana

Mantili anengngendi

 1. Kadya pinuh sariranya dening kang rah

Wau ta sang apekik

Regawa kumesar

Muring ring tyas mangarang

Marang ngendi sira yayi

Jarang hingungak

Manawatibeng trebis

 1. tiningalan tan ana wau kang garwa

lawan ta ing kang rayi

laksmana punika

dereng panggih lan raka

 

 

 

 

 

wau duk panusulneki

tibeng wewisa

pucat netya maputih

 1. Palarasan undurrira saking tanam

Kuneng wuwusen malih

Sang ramawijaya

Lawan ari laksmana

Kidang mas kang sampun keni

Pejah binekta

Marang nggene kang rayi

 1. Mituturi sang putri mantili dirja

Yen ramabadra mangkin

Myarsa jrih dosanya

Denira numpes ditya

Ing balane Sri bupati

Mila tan nedya

Ngupaya garwaneki

 

 

 

Advertisements

48 thoughts on “KUMPULAN TEMBANG MACAPAT

 1. salut utk kumpulan macapatnya. Sekedar saran:
  1. Akan lebih baik jika dikutipkan sumbernya (mengingat itu bukan “ciptaan” anda
  2. Utk setiap “serat” bisa dipisah dan diberi judul. Nuwun.

   1. sepuranipun, pak… cobi tanglet Eka Wuryanta ingkang komen sak derengipun panjenengan pak. mbok bilih gadah. kulo mboten ngertos sekar ingkang bapak suwun.

 2. aq seneng msih da anak muda snang nguri-uri budaya jawi, terlebih macapat. Pembacaan yg penuh penjiwaan membuat bulu kuduk berdiri. Nyeesss, tentrem katrem yg ndengernya.

 3. hallo,, ada yang punya lirik tembang “kumbakarna”? saya lupa judul aslinya.. penggalan liriknya begini: “kumbakarna yen aguling, tanpa nganggo ira-ira…”
  nuhun

 4. Salut! Masih ada anak muda yang suka tembang macapat. Termasuk manusia langka yang perlu dilindungi undang-undang. Kapan-kapan boleh diskusi dan ajak teman-teman muda yang lain.

 5. NDHUK BOCAH AYU PITAJEPANG, YEN TA ISIH DUWE CAKEPAN TEMBANG MACAPAT LIYANE
  DIUNGGANE MANEH NDHUK YAA….! BAPAK DHEMEN ANANE CEKEPAN TEMBANG SING GAMPANG DIUNDHUH ING INTERNET. RAHAYUUUU

 6. Mbak
  boleh minta maknanya gak saya bru pindahan ke jogja
  dan di jogja ada pelajaran bahasa jawa tapi aku remidi soalnya nggak bisa -_-
  disuruh cari tembang macapat sama nasehatnya
  kalau bisa di bantu ya Mbak

  1. maaf, dek terlambat blsnya. Saya bukan ahli macapat de. maaf blm bs bantu. coba tanya Pak Eka Wuryanta dek. Beliau tinggal di Jogja juga. Komen beliau ada di blog ini, de…bs lgsg add FB ny beliau dan tny lgsg sama beliau

 7. Hi admin do you need unlimited articles for your site ? What if you could copy article from
  other sources, make it unique and publish on your page – i know the right tool for you,
  just search in google:
  loimqua’s article tool

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s